Algemene voorwaarden – Yogalessen & Workshops

Van toepassing op yogalessen, trainingen, workshops en management van ME Factory Yoga.

Artikel 1. De overeenkomst

1.1) Wanneer de yogalessen via een maandelijks abonnement worden afgenomen, komt de overeenkomst tussen de deelnemer en ME Factory Yoga tot stand middels het afgeven/toesturen van het daartoe bestemde incassoformulier aan ME Factory Yoga óf na activeren van het persoonsgebonden abonnement via de ME Factory Yoga app. Bij losse lessen of workshops is er sprake van een overeenkomst na inschrijving voor desbetreffende les/workshop via de ME Factory Yoga website / app óf na mondelinge, schriftelijke (e-mail) of telefonische bevestiging door ME Factory Yoga.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts / behandelaar.

1.4) Deelname aan één van de lessen, workshops of events van ME Factory Yoga betekent akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Betaling

2.1) Betaling van het lesgeld verloopt via ME Factory Yoga (gevestigd aan de Monetpassage 57 te Emmen), middels een maandabonnement, lessenkaart of betaling per losse les rechtstreeks aan ME Factory Yoga. 

Op betaling van lessen en workshops middels een maandabonnement van ME Factory Yoga zijn de Algemene voorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden van ME Factory Yoga van toepassing.

Artikel 3. Uitsluiting

3.1) ME Factory Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) ME Factory Yoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4. Annulering door ME Factory Yoga

4.1) ME Factory Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les, training of workshop en/of leslocatie te wijzigen.

4.2) ME Factory Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1) ME Factory Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

5.2) ME Factory Yoga behoudt zich de vrijheid voor prijzen en tarieven te wijzigen of op grond van overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 deze op te volgen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1) ME Factory Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) ME Factory Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Artikel 7. Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met

ME Factory Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ME Factory Yoga.

7.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van ME Factory Yoga behoudens hogere voorziening.