Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Yogalessen & Workshops

Van toepassing op yogalessen, trainingen, workshops en management van ME Factory Yoga.

Artikel 1. De overeenkomst

1.1) Wanneer de yogalessen via een maandelijks abonnement worden afgenomen, komt de overeenkomst tussen de deelnemer en ME Factory Yoga tot stand middels het afgeven/toesturen van het daartoe bestemde incassoformulier aan ME Factory Yoga óf na activeren van het persoonsgebonden abonnement via de ME Factory Yoga app. Bij losse lessen of workshops is er sprake van een overeenkomst na inschrijving voor desbetreffende les/workshop via de ME Factory Yoga website / app óf na mondelinge, schriftelijke (e-mail) of telefonische bevestiging door ME Factory Yoga.

1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts / behandelaar.

1.4) Deelname aan één van de lessen, workshops of events van ME Factory Yoga betekent akkoord gaan met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2. Betaling

2.1) Betaling van het lesgeld verloopt via automatisch incasso bij ME Factory Yoga (gevestigd aan de Monetpassage 57 te Emmen), middels een maandabonnement, lessenkaart of betaling per losse les rechtstreeks aan ME Factory Yoga. 

Op betaling van lessen en workshops middels een maandabonnement van ME Factory Yoga zijn de Algemene voorwaarden en de Abonnementsvoorwaarden van ME Factory Yoga van toepassing (Zie artikel 8 van deze voorwaarden).

Artikel 3. Uitsluiting

3.1) ME Factory Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les, training of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.2) ME Factory Yoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Artikel 4. Annulering door ME Factory Yoga

4.1) ME Factory Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les, training of workshop en/of leslocatie te wijzigen.

4.2) ME Factory Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1) ME Factory Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

5.2) ME Factory Yoga behoudt zich de vrijheid voor prijzen en tarieven te wijzigen of op grond van overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 deze op te volgen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1) ME Factory Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2) ME Factory Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Artikel 7. Toepasselijkheid en geschillen

7.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met

ME Factory Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

7.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door ME Factory Yoga.

7.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van ME Factory Yoga behoudens hogere voorziening.

Artikel 8. Voorwaarden abonnementen / lessenkaart

8.1) Wanneer je lid wordt bij ME Factory Yoga, verbind jij je voor minimaal 3 tot 11 maanden / 12 maanden aan de studio. Binnen deze door jou gekozen periode bestaat er geen mogelijkheid tot opzegging. Daarna is dit per maand mogelijk.

8.2) De kosten voor abonnementen, de introductiekaart of tien-lessenkaart worden via automatisch incasso voldaan.
Daarvoor hebben wij een machtiging van je nodig. Natuurlijk kun je dit ook in de studio regelen.
Wij schrijven rond de 29ste van de maand het verschuldigde bedrag van je bankrekening af.
De leskaart en het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

8.3) Deelnemers van 85 jaar en ouder kunnen GRATIS yogalessen volgen.
Er wordt GEEN korting gegeven op de introductiekaart en de tien-lessenkaart.

8.4) Wanneer je een proefles wilt volgen, bedragen de kosten hiervoor € 15,-. Wanneer je direct na deze proefles besluit om lid te worden, schrijf jij je bij de studiomedewerker in.

Regelmatig worden er voucher acties ingezet. LET OP: De voucher is niet inzetbaar als korting op abonnementen, de introductiekaart, tien-lessen kaart, workshops of horeca!, en kan uitsluitend gebruikt worden als korting op artikelen in de ME Factory Yoga Store.

8.5) In de studio kun je met PIN betalen, uitsluitend voor producten uit de Store.
In verband met jouw en onze veiligheid accepteren we liever geen cash.

8.6) De geldigheid van je abonnement of kaart loopt in de vakantie door. Gemiste lessen kunnen uiterlijk in het kwartaal volgend op de periode van gemiste lessen worden ingehaald; na het einde van het kalenderjaar of bij beëindiging/wijzigen van de kaart vervalt het recht op inhalen. Indien door ziekte, operatie, ongeval of langdurige blessure (vakantie valt hier buiten) lessen over een langere periode worden gemist, zal per deelnemer in goed overleg naar een voor beide partijen passende oplossing worden gezocht.
Kosten voor workshops vallen buiten het abonnement / de leskaart.

8.7) De lessen lopen continu door, je kunt op ieder gewenst moment starten met een les naar keuze. Tijdens de (zomer)vakantie, en rond feestdagen wordt een aangepast lesrooster gehanteerd. Informatie hierover vind je t.z.t. op de website of in de studio. Bij goede weersomstandigheden worden de yogalessen eventueel buiten in het Rensenpark verzorgd.

8.8) Pauzeren abonnement
Wanneer je vakantie viert of het even te druk hebt, kun je per jaar voor maximaal 3 weken jouw abonnement pauzeren. Je hebt daarmee geen recht op inhalen van lessen. Geef het tijdig door. Wanneer er achteraf het verzoek komt om een voorgaande periode te pauzeren, kan daar geen gehoor aan worden gegeven. Een tien-lessenkaart of introductiekaart kan NIET gepauzeerd worden. Wel kan een eventueel rest-saldo aan credits meegenomen worden bij aanschaf van een nieuwe tien-lessen kaart. Indien de geldigheidstermijn van een tien-lessen kaart waar nog credits op staan, is verstreken, en er wordt geen nieuwe kaart/abonnement aangeschaft, dan kan er geen recht ontleend worden om het eventueel rest-saldo na die termijn op te maken.

Wijzigen abonnement
Wil je jouw abonnement wijzigen naar meer of minder lesuren per week? Laat het ons per mail weten (info@me-factory.nl), zodat we de juiste administratieve handelingen kunnen verrichten. Voorkom daarmee dubbele abonnementen (en dus dubbele contributie betalingen) in ons reservering systeem. Wanneer dit toch gebeurt, zien wij ons genoodzaakt de bankkosten voor storneren aan jou door te belasten.

Beëindigen deelname
Wil je op enig moment opzeggen? Dat kan uitsluitend per mail via info@me-factory.nl. Je ontvangt een bevestigingsmail van ons. Dit is tevens je bewijs van opzegging.
We hanteren een opzegtermijn van 1 (één) maand; tussentijds opzeggen in de eerste 3 -11/12maanden (bij aanschaf abonnement of tien-lessenkaart) is niet mogelijk! Na beëindiging van het lidmaatschap vervalt de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen. Er wordt geen restitutie van contributie verleend bij stoppen halverwege een abonnementsperiode of voor de einddatum van de introductie- of tien-lessenkaart. Na beëindiging van het lidmaatschap vervalt de mogelijkheid om gemiste lessen in te halen.

LET OP: Zonder opzegging per e-mail loopt het abonnement / tien-lessen kaart door voor de gekozen periode en dient de deelnemer het daarbij verschuldigde lesgeld door te betalen. Door het online ondertekenen van het abonnementscontract geef je aan, hiervan op de hoogte te zijn. Dit om discussie achteraf te voorkomen.